Bài viết cuối cùng của tay viết huyền thoại trên The Verge: Máy tính xa dần

7 Jun, 2017

Công nghệ từ trước tới nay vẫn luôn nằm trong tầm mắt của bạn. Nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở nên vô hình.


Bài báo chuyên đề đầu tiên của Walt Mossberg mang tên Điện toán cá nhân (Personal Technology) trên tờ Journal vào ngày 17/10/1991

Bài báo chuyên đề đầu tiên của Walt Mossberg mang tên "Điện toán cá nhân" (Personal Technology) trên tờ Journal vào ngày 17/10/1991